Strategic Media

การใช้สื่อเชิงกลยุทธ์

การใช้สื่อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Media) ในการสร้างภาพลักษณ์ องค์กร ต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับตามสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลในการรับรู้ที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด การนำเสนอแนวคิด ผ่านสื่อ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องนำเสนอ ให้ตรงประเด็น มีกลยุทธ์ มีรสนิยมทางศิลปะ นำเสนอ อย่างน่าสนใจและ มีความคิดสร้างสรรค์

Printed Media

Search Results will be inserted here ...

Video Presentations

Search Results will be inserted here ...