โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจำปี 2559
25/11/2015 จ.ราชบุรี

โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี