โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลากรกรมธนารักษ์ ประจำปี 2558
25/03/2015 ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จ.จันทบุรี

โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลากรกรมธนารักษ์ ประจำปี 2558 หลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558