พิธีลงนามระหว่าง สมอ. กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
09/02/2015 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือการรับรองระบบงานกับราชอาณาจักรกัมพูชา