อบรม การายงานข้อมูลและนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
08/07/2016 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

อบรมสัมมนาหลักสูตร การายงานข้อมูลและนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ