พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น
29/08/2013 ณ เซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ