โครงการสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
20/09/2013 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น