โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
22/04/2014 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ