ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
15/07/2013 บ้านท้ายหาด รีสอร์ท แอนด์วอเตอร์สปอร์ต สมุทรสงคราม

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท แอนด์วอเตอร์สปอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม